P. Berkowitz: sumani specializacija po 2020 m.


Pirmąjį sumanios specializacijos programos etapą numatoma įgyvendinti iki 2020 metų. Šiuo metu pradedame vertinti, kaip ši strategija paveikė Europos Sąjungos ekonominę plėtrą. Tačiau nuomonių, kaip turėtų keistis sumanios specializacijos programa po 2020-ųjų ir kaip šalims narėms ruoštis naujam finansinio programavimo etapui, pasigirsta jau dabar. Apie tai kalbamės su Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (DG REGIO) Sumanaus ir tvaraus augimo padalinio vadovu Peter Berkowitz.

Sumanios specializacijos koncepcija pasiteisino

P. Berkowitz teigimu, kol kas dar per anksti vertinti ar visose šalyse narėse strategijos įgyvendinimo rezultatai atitiko išankstinius lūkesčius. Vis dėlto P. Berkowitz atkreipia dėmesį, kad tiksliau įvertinti programos poveikį bus galima tik išanalizavus tarpinius įgyvendinimo rezultatus. Kol kas tai tėra neapibrėžti bandymai suprasti, kaip šalims narėms sekasi.

Vis dėlto Europos Komisijos atstovas neabejoja, kad konceptualiame lygmenyje sumani specializacija pasiteisino. „Sumani specializacija padėjo ES šalims narėms identifikuoti poreikius, į kuriuos galima orientuoti inovacijų politiką. Tai leido mobilizuoti visos Europos žmogiškąjį kapitalą“, – mano P. Berkowitz.

Galimi trys pagrindiniai pokyčiai

Anot Europos Komisijos atstovo, kalbant apie naują sumanios specializacijos programos įgyvendinimo periodą, koncepcija neturėtų esmingai keistis. Verčiau turėtų būti tęsiama toliau ją tobulinant. Kaip pirmąjį galimą pokytį jis įvardija sumanios specializacijos diferencijavimo galimybių išplėtimą.

„Matome, kad šalys narės yra išskyrusios labai daug prioritetų. Manau, kad turėtume judėti link dar didesnės prioritizacijos. Reikėtų diferencijuoti programą taip, kad ji būtų kiek įmanoma labiau pritaikyta konkretiems klausimams ir konkrečioms aplinkybėms“, – teigia P. Berkowitz.

Kaip antrą tikėtiną pokytį jis išskiria siekį stiprinti valstybių narių viešuosius sektorius, didinti pastarųjų įsitraukimą, kompetenciją ir įtaką tarpsektorinėms partnerystėms.

„Sumani specializacija –nėra kažkas, kas „primesta“ iš šono. Instrukcijų, kuriomis privalai sekti, tau niekas nepateikia. Kaip įgyvendinti sumanią specializaciją, sprendžia pačios šalys. Viliuosi, kad partnerystės, kurias jau esame užmezgę, struktūros, kurias jau esame įdiegę, supratimas, kurį jau žmonės turi, ateityje tik stiprės“, – tikisi Europos Komisijos atstovas.

P. Berkowitz džiaugiasi, kad jau mato teigiamą poslinkį antrepreneriškos paieškos procese (angl. entreprenery discovery process). Šis leidžia įvairioms suinteresuotoms visuomenės grupėms – politikos, verslo, mokslo ir kitoms – bendradarbiaujant atrasti nišas, kuriose galima taikyti paklausias inovacijas. Aktyviai įsitraukdamos į sumanios specializacijos prioritizavimo procesą, jos prisideda prie efektyvesnio viešųjų gėrybių (angl. public goods) panaudojimo.

„Tai tampa labai dinamišku, iš apačios kylančiu procesu. Tai nėra tik parašymas „ant popieriaus“, o realiai pritaikoma žmonių sprendimuose“, – akcentuoja Europos Komisijos atstovas.

Trečias pokytis, kurį mini P. Berkowitz, – noras suaktyvinti sumanios specializacijos įgyvendinimo procesą ne tik artėjant vertinimams, bet per visą finansavimo periodą.

„Viskas priklauso nuo to, kaip šalys ir regionai įsitraukia ir priima siūlymus. Tačiau tokioje šalyje, kaip Lietuva, kur jau yra padėti stiprūs pagrindai, naujas sumanios specializacijos periodas, manau, taps labai svarbia parama politikos formavimui“, – sako Europos Komisijos atstovas.

Didelis ir mažų šalių indėlis

Paklaustas, kaip mažos šalys, tokios kaip Baltijos valstybės, turėdamos ribotus išteklius, gali prisidėti prie konkurencingesnės Europos kūrimo, P. Berkowitz pirmiausia pažymi, kad šiame procese visos ES narės yra svarbios.

„Taip, galbūt esate mažos šalys, bet jūs esate atviros. Galiu teigti, kad jūsų viešieji sektoriai jau yra pasirengę transformuotis ir prisitaikyti prie poreikių. Esate tarp Rytų ir potencialių Europos eksporto į Rytus rinkų – Skandinavijos šalių, Lenkijos, Vokietijos ir kitų. Tad galite tiesti vakarietiškų vertybių tiltus į Rytus, – dėsto Europos Komisijos atstovas. – Jau dabar esate stipriai įsitraukę į logistikos sektorių. Neabejoju, kad čia yra daug potencialo, ypač pritaikius naujas pažangias technologijas. Sektoriuose, kuriuose geografinė padėtis nėra tokia reikšminga, vėlgi neabejoju, galite vaidinti svarbų vaidmenį. Mažose šalyse pokyčiai gali vykti sparčiau dėl jų lankstumo. Tai – didelis privalumas.“

Pabaigai P. Berkowitz skatina šalis nares dar labiau įsitraukti į žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimą ir žinioms imlios visuomenės ugdymą.

Pašnekovo nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija. Norėdami pasidalinti savo nuomone, susisiekite su redakcija.

764 views
bookmark icon